Algemene voorwaarden

Voor de toepassing van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden krijgen de termen beginnend met een hoofdletter de betekenis die hen in artikel 13 hierna genoemd « Definities » werd toegekend.De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die door het Bedrijf worden verkocht via de Website en die in Nederland worden geleverd. De klant van het Bedrijf aanvaardt de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud, zodra hij deze middels een elektronische klik aankruist, voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de Bestelling bevestiging zijn de Overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant voor de levering van de Producten in Nederland. Alle andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij het Bedrijf schriftelijk of per e-mail aanvaardt om deze te wijzigen. De informatie opgenomen in reclamewerken, brochures en elk ander geschreven document rechtstreeks aangeleverd door de agenten of werknemers van het Bedrijf en/of verspreid of gecommuniceerd op welke wijze dan ook en voornamelijk via internet vormen een uitnodiging tot onderhandelingen en hebben geen contractuele waarde.

 

1. Precontractuele informatie

De Klant wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de op de Website te koop aangeboden Producten nieuw zijn, conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn. Het Bedrijf verkoopt geen tweedehands Producten via de Website (mits dit bij het product duidelijk aangegeven wordt).

Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de Klant: volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een Bestelling te plaatsen bij het Bedrijf; kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de Producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de Producten op de Website; in dit opzicht verduidelijkt het Bedrijf dat de foto’s van de Producten die op de Website te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden Producten kunnen garanderen; de foto’s op de Website zijn dus louter indicatief en het Bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien de Klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het (de) Product(en) dat (die) het meest geschikt is (zijn) voor hem te kiezen, dient hij zich te laten bijstaan door een door hem gekozen Adviseur. In elk geval heeft de Klant de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met het Bedrijf teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de Producten die op de Website staan.

 

2. Bestelling

 

3. Prijs en betaling

4. Betaling van de Producten

5. Levering van de Producten

 

6. Recht van de Klant om de Producten terug te zenden

 

7. Garantie

 

8. Aansprakelijkheid

 

9. Overmacht

Zullen worden beschouwd als overmacht: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Nederlandse rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen. Het Bedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden het Bedrijf redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.

 

10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan: de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht in het land van levering indien de Klant geen handelaar is. de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam (Nederland) indien de Klant een handelaar is.

 

11. Algemene bepalingen

 

12. Bescherming van persoonsgegevens

Door zijn Bestelling te plaatsen verklaart de Klant zich ermee akkoord dat het Bedrijf de gegevens die via de Bestelling werden verzameld, mag opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde de Bestelling te kunnen verwerken.

Bescherming van uw e-mailadres: porza.nl geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Het zal alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen het bedrijf en de klant. Deze communicatie bevat het versturen van onze Nieuwsbrief en e-mails met betrekking tot uw bestelling. Indien u zich geabonneerd heeft op de Nieuwsbrieven van onze partners zult u die eveneens op het aangegeven e-mailadres ontvangen. Alle e-mails van porza.nl bevatten onderaan een link om het verzenden te stoppen, hiermee kunt u het abonnement op de Nieuwsbrief opzeggen. Dit kan tevens via uw account onder "mijn gegevens".

 

13. Gedefinieerde termen

In deze algemene verkoopsvoorwaarden dient te worden verstaan onder:

 

14. Contact

Bedrijfsnaam PORZA B.V.
Website www.porza.nl, zoekonderdeel.nl, porza.de, porza.co.uk
E-mail info@porza.nl
Adres straelseweg 52
Postcode / Woonplaats 5911CR VENLO
Land NEDERLAND
Telefoonnummer
(tijdens openingstijden)
+31 (0)85-4011901
Kvk 62518232
BTW Nummer NL854849373B01
Whatsapp Click to Chat