Leverings voorwaarden


Gelieve onderhavige voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Porza.nl, door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.
Leveringen aan u vinden uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden.

Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd.
Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk.
Onze aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en niet bindend.
 
Porza is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze Internetpagina’s vermeld staat. Er zijn aan deze gegevens geen rechten te ontlenen. Uiteraard zijn de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd.
 

Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website van Porza zijn inclusief 21% BTW. indien anders vermeld.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
 

Levering en betaling

Levering en betaling De levering geschiedt vanuit venlo. Wij dragen het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder.
Levertijden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, lock-out) zijn wij niet aansprakelijk.
Schade door de vervoerder moet uiterlijk binnen 24 uur aan ons gemeld worden.
 

Garantie

Garantie Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering, verborgen gebreken uiterlijk tot aan het einde van de garantietermijn (afhankelijk van product) schriftelijk worden te gemeld. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar. Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.
 

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald: u mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent. De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid ten volle op ons over, wij machtigen u, herroepbaar, om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen. Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Inpandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien -tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.
 

Betaling

Wij leveren tegen vooruitbetaling. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze adminstratie. Wissels en cheques worden slechts onder voorbehoud van betaling geaccepteerd, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.
 
Rechts- en forumkeuze, nietigheid van onderdelen van de overeenkomst op deze voorwaarden, algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het recht van de Nedserlandse Staat van toepassing.
 

Privacy

Porza respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP).
Hierbij gebruikt Porza uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.
Porza zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.
 
Porza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
 
Whatsapp Click to Chat